Statut

KLUBU HISTORYCZNEGO im. ARMII KRAJOWEJ w AUGUSTOWIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie jest jednostką organizacyjną powołaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Klub współpracuje z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty.

§ 2

Siedziba Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie mieści się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 16-300 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1.

§ 3

Klub posługuje się chronionym prawnie Znakiem  przedstawiającym kotwicę Polski Walczącej na biało-czerwonym tle, zamkniętą w otoku z napisem
1) KLUB HISTORYCZNY
2) IM. ARMII KRAJOWEJ
3) Dopuszcza się zmianę Znaku poprzez dodanie IM. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE

II. Cele

§ 4

Celami działania Klubu są:

I.  upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:

1) działalności Służby Zwycięstwa Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Armii Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego;

2) dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;

3) zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;

4) represji, których Polacy dążący do przywrócenia niepodległości, doznawali od okupantów oraz władz PRL.

II. krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,

III. kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i po-winności wobec Państwa,

IV. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,

V. troska o zachowanie źródeł historycznych i miejsc związanych z działalnością żołnierzy AK i działaczy innych organizacji niepodległościowych oraz represjami wobec nich.

 § 5

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie realizuje swoje cele  przez:

1) organizację sesji klubowych

2) czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,

3) wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,

4) rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,

5) prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej,

6) upamiętnianie miejsc walki żołnierzy Armii Krajowej i miejsc ich kaźni, roztoczenie opieki nad grobami poległych,

7) prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalenia i zabezpieczenia dorobku historycznego Armii Krajowej i jej żołnierzy.

§ 6

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie realizuje swoje cele w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

III. Zarząd i Rada Programowa Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

§ 7

1) Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej składa się z co najmniej trzech osób: prezesa Klubu i dwóch wiceprezesów.

2) Jednym wiceprezesów zostaje członek Zarządu Koła/Oddziału Światowego Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej najbliższego terytorialnie w stosunku do siedziby Klubu.

3) Radę Programową Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie tworzą członkowie Klubu – przedstawiciele organizacji kombatanckich, historycy i osoby zaufania publicznego.

4) Rada Programowa jest organem opiniodawczym, wypracowującym wraz z Zarządem kierunki działalności Klubu.

§ 8

Do podstawowych obowiązków Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie należy:

1) kierowanie działalnością  Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu oraz w zgodzie ze Statutem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

2) organizowanie sesji klubowych z prelegentami realizującymi cele określone w Statucie Klubu oraz Statucie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

3) przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw członków Klubu, a w przypadku zaakceptowania inicjatywy, jej realizowanie

4) dopełnianie formalności związanych ze współpracą z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami,

5) organizowanie akcji w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

§ 9

1) Zmiana w składzie Zarządu odbywa się na podstawie uchwały większości kwalifikowanej 2/3 członków Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

2) Czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Klubu

3) Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

4) Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

5) W razie uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające z udziałem tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

IV.Członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

§ 10

1) Członkiem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie może być osoba zainteresowana tematyką historyczną i wyrażająca chęć czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach Klubu.

2) Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Klubu

3) Członkostwo oraz wszelkie wynikające z niego przywileje ustają na skutek:

a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa

b) wydalenia z Klubu decyzją Zarządu przy jednoczesnym poparciu zwykłej większości głosów członków z powodu nieprzestrzegania Statutu i nie wypełniania obowiązków oraz nadużywania praw wynikających z przynależności do Klubu.

§ 11

1) Obowiązkiem członka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest przyczynianie się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. W swojej działalności od członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Obowiązkiem członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest godne reprezentowanie Klubu.

2) Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udziału w nich oraz zgłaszania do Zarządu własnych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu wszystkich członków Klubu.

V. Przepisy końcowe

§12

1) Zmiany Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie są uchwalane większością kwalifikowaną 2/3 głosów wszystkich członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

2) Projekt zmian może być zgłoszony Zarządowi przez każdego członka Klubu.