Kalendarium działalności

Klub Historyczny  im. Armii Krajowej w Augustowie powstał  w listopadzie 2006 r. Jego prężna działalność jest efektem współpracy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Starostwa Powiatowego w Augustowie, Zarządu Głównego i augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN.W organizowanych średnio co dwa miesiące klubowych spotkaniach uczestniczy od stu do stu pięćdziesięciu osób z różnych środowisk i pokoleń, w tym uczniowie II LO. Magnesem przyciągającym uczestników sesji klubu jest ich tematyka (historia najnowsza, historia regionu), znakomici prelegenci i klimat otwartej dyskusji.Każda sesja jest dokumentowana w Biuletynach Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Wydawane są też materiały z sesji – m.in.: teksty referatów, katalogi wystaw przygotowanych na potrzeby sesji.

Kalendarium działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

 1. sesja inaugurująca działalność klubu: 21.11.2006 r.
Referat Piotra Łapińskiego „Polskie podziemie niepodległościowe w powiecie augustowskim w latach 1939-1944 – zarys dziejów” wygłosił Paweł Kalisz.Wybrana została Rada Programowa i Zarząd Klubu Historycznego im. Armii Krajowej
w Augustowie.
 1. 5.02.2007 r. – odbyło się spotkanie Rady Programowej i Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
 2. druga sesja: 9.02.2007 r.
Referat „Rzeczywistość i legenda Armii Krajowej” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Eisler – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.Sesji towarzyszyła wystawa „Archiwum Jana Biedula „Dziewanowskiego”, którą przygotował i zaprezentował Zbigniew Kaszlej.Uczestnicy spotkania (a także biblioteki w regionie) otrzymali pierwszy numer Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, redagowany przez Zbigniewa Kaszleja. Zawiera on sprawozdanie z przebiegu inauguracji działalności klubu wraz z fotoreportażem oraz wkładkę z tekstem referatu wygłoszonego na sesji. Każde kolejne klubowe spotkanie jest dokumentowane w Biuletynach w taki sam sposób.

 1. trzecia sesja: 26.02.2007 r.
Informację o stanie badań nad Polonią oraz referat „Polacy w Imperium Osmańskim” wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, zastępca przewodniczącego Komitetu Badania Polonii Polskiej Akademii Nauk.
 1. czwarta sesja: 13.03.2007 r.
Referat „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” wygłosił dr Waldemar  Wilczewski – Naczelnik OBEP IPN w Białymstoku, referat „Stosunki Państwo – Kościół w PRL” wygłosił dr Krzysztof Sychowicz – Kierownik Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Oddziału IPN w Białymstoku.
 1. piata sesja: 24.04.2007 r.
Referat „Twarze augustowskiej bezpieki. Kadra kierownicza Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie w latach 1944-1956” wygłosił Piotr Łapiński – pracownik OBEP IPN w Białymstoku.Referat wprowadzający: „Dom Turka” – rys historyczny dziejów budynku” wygłosił Wojciech Batura – Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej.Sesji towarzyszyła prezentacja opracowań śp. Antoniego Żabickiego, członka Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

 1. 12.05.2007 r.
Wojciech Walulik i Zbigniew Kaszlej – członkowie Rady Programowej oraz Prezes Zarządu Danuta Kaszlej wzięli udział w seminarium „Jutro AK” zorganizowanym przez Zarząd Główny ŚZŻ AK w Warszawie. Przewodniczący Komisji ZG ŚZŻAK ds. Młodzieży – Piotr Kurek zaprezentował uczestnikom seminarium Biuletyn Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie i dotychczasową działalność Klubu jako wzorcową.
 1. szósta sesja: 24.05.2007 r.
Referat „Przełomowe wydarzenia w dziejach Augustowa” wygłosił Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski, historyk, współautor opracowania „Augustów. Monografia historyczna”, współzałożyciel Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.Sesji towarzyszyła wystawa „Augustów wczoraj i dziś” przygotowana przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej – Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę.
 1. 29.05.2007 r. – Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie odwiedził prof. Stanisław Zbigniew Olesiak – sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻ AK.
 2. 16.06.2007 r. – w warsztatach Ośrodka Karta „Nasze sposoby na historię” Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie reprezentował Wojciech Walulik.
 3. 1.07.2007 r. -Franciszek Wiśniewski, Jarosław Szlaszyński, Zbigniew Kaszlej, Wojciech Walulik – członkowie Rady Programowej oraz  Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu, zostali członkami nadzwyczajnymi bez uprawnień kombatanckich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Legitymacje wręczył Prezes ŚZŻ AK – Czesław Cywiński.
 4. 14.09.2007 r. – Czesław Korenkiewicz, Jarosław Szlaszyński i Zbigniew Kaszlej – członkowie Rady Programowej oraz Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu, otrzymali order „Pro Memoria” nadany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi na rzecz utrwalania pamięci narodowej.
 5. siódma sesja: 25.10.2007 r. „Obława Augustowska i pamięć o niej”
Prezentowany był  film Leszka Petryckiego „Ale może o tym nie wolno mówić?”. Rys historyczny obławy przedstawił Zbigniew Kaszlej. O utworzeniu w 1987 r. i działalności Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w lipcu 1945 r.  opowiadali jego członkowie: Mirosław Basiewicz, Maria Chwalibóg, Stanisław Kowalczyk, Jan Krzywosz i Alicja Maciejowska.Sesji towarzyszyła wystawa „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowana przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci  Narodowej w Białymstoku.
 1. ósma sesja: 22.11.2007 r. – Konferencja „Dowódcy Konspiracji Niepodległościowej na Augustowszczyźnie w latach 1939-1945”.
Referaty:- „Twórcy konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie pod okupacją sowiecką 1939-1941” , wygłoszony przez dra Rafała Wnuka – Naczelnika OBEP IPN w Lublinie,- „Antoni Karp „Jarzabek”, Wacław Skabowski „Burza” i Kazimierz Dunin – Markiewicz „Staryk” – przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego w Augustowie”, wygłoszony przez Jarosława Szlaszyńskiego – Wicestarostę Augustowskiego,

– „Kpt. Bronisław Jasiński (1914-1992) „Komar”, „Łom” – Komendant Obwodu AK – AKO Augustów” – wygłoszony przez Piotra Łapińskiego – pracownika OBEP IPN w Białymstoku.

Sesji towarzyszyła wystawa „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie” przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej.

 1. listopad 2007 r. –   Wojciech Walulik i Zbigniew Kaszlej  – członkowie Rady Programowej klubu oraz Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu uczestniczyli w spotkaniu zakończonym podpisaniem Umowy o współpracy w szerzeniu edukacji patriotycznej młodzieży, pomiędzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentowanym przez Kurator Jolantę Szczypiń, a Zarządem Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Czesława Cywińskiego i Piotra Kurka.
 2. 6. 12. 2007 r. – odbył się sponsorowany przez ZG ŚZŻ AK wyjazd do Warszawy, w trakcie którego uczniowie II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie biorący udział w pracach klubu zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wystawę Mistrzowie malarstwa flamandzkiego w Muzeum Narodowym.
 3. 20.12.2007 r. –  odbyło się spotkanie Rady Programowej i Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.
 4. dziewiąta sesja: 20.02.2008 r. – przygotowana z okazji 200-lecia tradycji Powiatu Augustowskiego:
Referat „Powiat Augustowski. Naczelnicy i Starostowie” wygłosił Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski.Sesji towarzyszyła:- prezentacja multimedialna opracowana przez uczniów II LO: Przynależność terytorialna Augustowa na przestrzeni wieków

– wystawa poświęcona 200-letniej tradycji Powiatu Augustowskiego przygotowana przez pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

 1. 26. 02. 2008 r. – w audycji Radia Białystok „Tajemnice naszych czasów” poświęconej idei upamiętnienia zbrodni dokonanych na narodzie polskim – w tym Obławy  Augustowskiej wzięli udział Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu Klubu oraz Zbigniew Kaszlej członek Rady Programowej Klubu.
 2. 6.06.2008 r. – w związku z obchodami 200-lecia tradycji Powiatu Augustowskiego Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie odwiedził Czesław Cywiński – Prezes ŚZŻ AK.
 3. dziesiąta sesja: 17.06.2008 r.
Prezentacji Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa  – Lublin 2007, dokonał Piotr Łapiński, pracownik OBEP IPN w Białymstoku, autor rozdziału Polskie podziemie niepodległościowe w województwie białostockim 1944-1956.Sprawozdania z wizji lokalnej obozu partyzanckiego Inspektora Inspektoratu IV Suwalskiego AK – Jana Tabortowskiego „Bruzdy” zlokalizowanego w okolicach miejscowości Strękowizna dokonał Jacek Bednarczyk, historyk, nauczyciel Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.
 1. czerwiec 2008 r. – uruchomiona została strona internetowa Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie: www.klubhistoryczny.nx-7.pl administrowana przez uczniów II LO w Augustowie – Sylwię Malinowską, Rafała Truszkowskiego i Marcina Grzegorzka.
 2. 6.07.2008 r. – podczas corocznie obchodzonego przez augustowskie koło ŚZŻ AK święta AK –  Franciszek Wiśniewski, Zbigniew Kaszlej i Wojciech Walulik – członkowie Rady Programowej klubu oraz Danuta Kaszlej – Prezes Zarządu, wręczyli kombatantom „Wydanie specjalne Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie” poświęcone przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego w Augustowie.
 3. lipiec – sierpień 2008 r. – prezentacja w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie wystawy „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowanej przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, w ramach rocznicowych obchodów.
 4. 19 – 20.07.2008 r. – udział członków Rady Programowej oraz Zarządu Klubu w spotkaniu z władzami INP z okazji 63. rocznicy Obławy Augustowskiej oraz uroczystościach rocznicowych w Gibach.
 5. udział  członków Rady Programowej i Zarządu Klubu w organizacji 65. Rocznicy pacyfikacji wsi Jasionowo k/Lipska w dniu 31 sierpnia 2008 r. Spotkanie z kombatantami przybyłymi na obchody uroczystości.
 6. udział członków Rady Programowej Klubu w obchodach rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego. Udział Jarosława Szlaszyńskiego członka Rady Programowej w obchodach 10. rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie imienia Armii Krajowej – 27 wrzesień 2008 r.
 7. jedenasta sesja: 28.10.2008 r.
Sesja przeprowadzona na augustowskim cmentarzu poświęcona jego historii i odczytywaniu przeszłości poprzez symbolikę i inskrypcje nagrobków. Referentami byli Andrzej Matusiewicz i Jarosław Szlaszyński. Obecny był i słowo wstępne wygłosił ksiądz prałat Jan Wróblewski.
 1. 29.10.2008 r. – uczniowie II LO uporządkowali groby na augustowskim cmentarzu.
 2. dwunasta sesja: 6.11.2008 r.
Referat „Konspiracja grodzieńska z wątkiem augustowskim w tle” wygłosił Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie – dr Tomasz Łabuszewski.
 1. spotkanie opłatkowe Rady Programowej i Zarządu Klubu. Podsumowanie działań w 2008 r., zaplanowanie przedsięwzięć na kolejny rok. Dyskusja nad przyszłością kamienicy przy 3-go Maja 16, tzw. Domu Turka – siedziby NKWD a następnie PUBP. Władze miasta zapowiadały urządzenie tam muzeum po uporządkowaniu spraw własnościowych tymczasem okazało się, że została ona zakupiona przez miejscową agencję obrotu nieruchomościami nie zaś samorząd.
 2. styczeń 2009 r. – interwencje na rzecz odkupienia Domu Turka i przeznaczenia go na cele służące upamiętnieniu ofiar komunistycznego aparatu represji.
 3. trzynasta sesja: 13.01.2009 r.
Jarosław Szlaszyński – historyk, Wicestarosta Augustowski wygłosił referat: Dzieje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie”. Sesji towarzyszyła wystawa eksponatów związanych z 1 Pułkiem Ułanów Krechowieckich.
 1. protesty przeciw zgodzie konserwatora zabytków na remont i przebudowę historycznego budynku przy 3-go Maja 16, tzw. Domu Turka – siedziby NKWD a następnie PUBP, polegający na jego wyburzeniu, pozostawieniu tylko elewacji z pamiątkową tablicą i przeznaczenie całej posesji na zabudowę służącą galerii handlowo-usługowej. Opracowanie argumentów na rzecz historycznej wartości Domu Turka i zasadności jego zachowania, przedstawienie ich podczas wizji lokalnej zarządzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. sesja czternasta: 3.06.2009 r.
„Zginęli, bo byli Polakami…” – Obława Augustowska 1945 r.Prezentację „Zginęli, bo byli Polakami…” przedstawili uczniowie Gimnazjum w Gibach. Marcin Zwolski – pracownik OBEP IPN w Białymstoku przedstawił referat: „Obława Augustowska. Problemy z ustalaniem miejsc represji, Tadeusz Radziwonowicz – Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach wygłosił referat: „Pierwsze poszukiwania zaginionych. Archiwalia dotyczące Obławy Augustowskiej w zasobach Archiwum Państwowego w Suwałkach, Zbigniew Kaszlej – członek Rady Programowej Klubu zaprezentował referat: „Lista osób zaginionych w Obławie – aspekty prawne i metodologiczne”.Sesji towarzyszyła wystawa „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowana przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Sesję rozpoczął występ uczniów II LO oraz augustowskiej szkoły muzycznej poświęcony  rocznicy częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu z 4. 06. 1989 r.

Zebranie wśród dorosłej części audytorium podpisów pod petycją do podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie augustowskiej siedziby NKWD i PUBP w rejestr zabytków nieruchomych.

 1. Klub Historyczny wraz z trzema organizacjami kombatanckimi wystąpił do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie działań z urzędu na rzecz wpisania augustowskiej siedziby NKWD i PUBP do Krajowego Rejestru Zabytków. Pismo to wraz z pismami przewodnimi wysłaliśmy do wiadomości i z prośbą o wsparcie do 18. podmiotów: m.in. Prezydenta RP, posłów, senatorów, ministrów, instytucji, związków i stowarzyszeń kompetencyjnie związanych z zachowaniem narodowej pamięci.
 2. piętnasta sesja: 17.06.2009 r.
Piotr Łapiński – pracownik OBEP IPN w Białymstoku wygłosił referat: „Cichociemni – żołnierze Armii Krajowej (1939 – 1945)”. W programie sesji wyświetlony został film „Elżbieta Zawacka – Miałam szczęśliwe życie”, scenariusz i realizacja: Marek Widarski, zdjęcia: Grzegorz Borowski, produkcja: Fundacja Filmowa Armii Krajowej 2005. Podczas sesji zaprezentowany został, jako materiał wewnętrzny klubu, pierwszy tom pamiętników: „Augustowskie pamiętniki”, sesji towarzyszyła wystawa fragmentów zbioru prasy związkowej z lat 1980 – 1981 przekazanej w darze klubowi.
 1. 5.07.2009 r. – członkowie Zarządu oraz Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie wzięli udział w organizowanym przez augustowskie koło ŚZŻ AK święcie Armii Krajowej.
 2. lipiec – sierpień 2009 r. – prezentacja w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie wystawy „Obława Augustowska (lipiec 1945 r.)” przygotowanej przez Referat Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
 3. 19. 07.2009 r. – udział członków Rady Programowej oraz Zarządu Klubu w organizacji 64. rocznicy Obławy Augustowskiej w uroczystościach rocznicowych w Gibach. Rodzinom zaginionych w Oławie Augustowskiej 1945 r. wręczone zostały symboliczne różańce z imionami i nazwiskami ofiar obławy.
 4. 30.08.2009 r.  – udział  członków Rady Programowej i Zarządu Klubu w uroczystościach 66. Rocznicy pacyfikacji wsi Jasionowo k/Lipska.
 5. 21.09 – 25.09.2009 r. – współudział Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w obchodach 70. rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego – organizacja Tygodnia Pamięci o Polskim Państwie Podziemnym
Poniedziałek – 21.09.2009 r.

1) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie – prelekcja Krzysztofa Jodczyka – OBEP IPN w Białymstoku,2) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie:a) prelekcja Krzysztofa Jodczyka – OBEP IPN w Białymstoku,

b) projekcja filmu dokumentalnego Polskie Państwo Podziemne,

c)prezentacja przez Wojciecha Baturę – kustosza Muzeum Ziemi Augustowskiej wystawy Klubu Historycznego  im. Armii Krajowej w Augustowie  Armia Krajowa w powiecie augustowskim – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego,

Tragiczny epilog: Obława Augustowska – lipiec 1945

– zajęcia o pacyfikacji wymierzonej w działaczy podziemnych struktur Państwa Polskiego i ludność je wspierającą dla uczestników rajdu historycznego szlakiem miejsc związanych z Obławą Augustowską, przeprowadzone w oparciu o wystawę OBEP IPN w Białymstoku.

Wtorek – 22.09.2009 r.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie:Rajd historyczny współorganizowany przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie z OBEP IPN  w Białymstoku szlakiem miejsc związanych z Obławą Augustowską z udziałem grup młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z 15. szkół powiatu augustowskiego ( 80 osób).W trakcie rajdu odbyły się spotkania ze świadkami historii w Augustowie z Wacławem Leszczyńskim i w Krasnymborze z Eugeniuszem Piekarskim. Opiekę merytoryczną nad rajdem sprawowali: Marcin Zwolski (OBEP IPN w Białymstoku), Danuta i Zbigniew Kaszlejowie; uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne o Polskim Państwie Podziemnym (dla różnych typów szkół). Rajd zakończyło wspólne ognisko. Trasa objazdu: Augustów, Białobrzegi, Sztabin, Krasnybór, Jastrzębna, Kozi Rynek. Przebieg został utrwalony przez pracowników IPN na taśmie filmowej.

Środa – 23.09.2009 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie:a)prelekcja  Magdaleny Dzienis – Todorczuk(OBEP IPN  w Białymstoku) z prezentacją multimedialną o Polskim Państwie Podziemnym,2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce:

a) prelekcja Andrzeja Muczyńskiego (OBEP IPN  w Białymstoku) z prezentacją multimedialną
o Polskim Państwie Podziemnym,

3. Sesja wyjazdowa Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie w  Muzeum Armii Krajowej w Janówce,

4. Bazylika Mniejsza NSJ w Augustowie – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Raczkowiacy” z Raczek.

Czwartek – 24.09.2009 r.

1. Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie Sesja: W imieniu Rzeczypospolitej… Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 1944 – 1956. Prelekcję wygłosił Piotr Łapiński, OBEP IPN w Białymstoku.2. Bazylika Mniejsza NSJ w Augustowie – Apel zaginionych w Obławie Augustowskiej 1945 r.pacyfikacji wymierzonej w działaczy podziemnych struktur Państwa Polskiego i ludność je wspierającą – przygotowany przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie.

Piątek  – 25.09.2009 r.

1.Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie – sesja klubu podsumowująca przedsięwzięcia w ramach obchodów 70. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego:a) wykład wygłosił Piotr Szubarczyk (OBEP IPN w Gdańsku),b) prezentacja przedsięwzięć w ramach Tygodnia Pamięci o Polskim Państwie Podziemnym: przedstawienie działań w Szkole Podstawowej nr 6, w Szkole Podstawowej w Janówce, w II LO
w Augustowie im Polonii i Polaków na Świecie, filmowa relacja z rajdu historycznego, pokaz zdjęć z koncertu pieśni patriotycznej i Apelu Zaginionych w Obławie,

c) przedstawienie założeń projektu edukacyjnego Obława Augustowska – gdy nie ma grobów ocalmy pamięć,

d) wręczenie medali Pro Memoria za zasługi w ocalaniu pamięci narodowej, m. in. dla II LO w Augustowie im Polonii i Polaków na Świecie.

Sesji klubu towarzyszyła ekspozycja: Biuletynów informacyjnych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Biuletynów Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie i innych klubowych publikacji, Wydawnictw IPN o Polskim Państwie Podziemnym.

2. Msza Święta na Kozim Rynku w intencji żołnierzy i działaczy struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

3. Biesiada partyzancka.

 1. 26-30.10.2009 r. – prezentacja wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej filmu nagranego podczas jedenastej sesji klubu w dniu 28.10.2008 r.
Sesja przeprowadzona na augustowskim cmentarzu poświęcona jego historii i odczytywaniu Uczniowie II LO uporządkowali groby na augustowskim cmentarzu.
 1. 1.11.2009 r. członkowie Zarządu oraz Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie wzięli udział w I Kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu. W wyniku kwesty zebrano ponad 8 tys. zł.
 2. dwudziesta sesja: 12.11.2009 r.
Jarosław Szlaszyński – historyk, Wicestarosta Augustowski wygłosił referat: „ Walka o przyłączenie Augustowa i Ziemi Augustowskiej do Macierzy 11 listopada 1918 – 25 lipca 1919 r.”. Sesji towarzyszyła wystawa „Pierwsze dni wolności” przygotowana przez Muzeum Ziemi Augustowskiej.
 1. 21 sesja: 17.02.2010 r.
Referat Wojciecha Batury – kustosza Muzeum Ziemi Augustowskiej: „…Tam prosto do Augustowa… Zachowane elementy dawnych dróg w powiecie augustowskim”. Sesji towarzyszyła wystawa „ Mapy powiatu augustowskiego” wykonana przez Zbigniewa Kaszleja.
 1. 22 sesja: 11.03.2010 r.
Organizacja w powiecie augustowskim 65. Rocznicy Obławy Augustowskiej. Prezentacja założeń projektu autorstwa Danuty i Zbigniewa Kaszlejów: „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…”.
Przedstawienie fragmentów filmu z rajdu współorganizowanego przez Klub Historyczny i Oddział IPN w Białymstoku we wrześniu 2009 r. pn. „Śladami ofiar Obławy Augustowskiej”, zrealizowanego przez OBEP IPN w Białymstoku, montaż: Krzysztof Jodczyk.
 1. 23 sesja: 19.03.2010 r.
Referaty:
Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski „Postawy mieszkańców Augustowa w okresie historycznych przełomów lat 1956 – 1970”,
prof. Bohdan Hieronim Cywiński, publicysta, historyk idei „Polska w latach 1976 – 1989. „Co robić, kiedy nic nie można zrobić”.
 1. 24 sesja: 23.06.2010 r.
Podsumowanie I etapu realizacji projektu „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…”
– Prezentacja plonu projektu „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. „Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć…” w ramach obchodów w Augustowie 65. rocznicy pacyfikacji
 1. 25 sesja: 28.09.2010 r.
Sprawozdanie uczniów II LO w Augustowie, członków klubu, z udziału (pod opieką Danuty Kaszlej) w projekcie edukacyjnym Oddziału IPN w Białymstoku „Katyń – w 70. Rocznicę Zbrodni”; prezentacja multimedialna poświęcona wyjazdowi edukacyjnemu Kuropaty, Smoleńsk, Katyń, Chatyń w dniach 13-17 wrzesień 2010 r.
Informacja Magdy Dzienis – ( OBEP IPN w Białymstoku) koordynatorki projektu o jego założeniach
Paweł Kalisz ( OBEP IPN w Białymstoku) przedstawił prezentację Kłamstwo katyńskie.
Sesji towarzyszyła wystawa „Katyń” przygotowana przez Muzeum Ziemi Augustowskiej.
 1. 26 sesja: 7.01.2011 r. – Raczki
Prezentacja przez Piotra Łapińskiego – OBEP IPN w Białymstoku, postaci Wacława Górskiego, mieszkańca Raczek, żołnierza AK, dowódcy oddziału partyzanckiego Obwodu Suwalsko – Augustowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wystawa prezentująca dowódców i żołnierzy obwodu przygotowana przez Zbigniewa Kaszleja
 1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Suwałki 1.03.2011 r.
„Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Suwalszczyźnie po 1944 roku – opowieść z żołnierzami AK – AKO – WiN w roli głównej” – prezentacja przygotowana przez Danutę i Zbigniewa Kaszlejów z udziałem Fabiana Daniłowicza Prezesa Oddziału Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Suwałkach.
 1. 27 sesja: 28.04.2011 r.
Sesja panelowa „Jan Paweł II w naszej pamięci…” zorganizowana w ramach obchodów Triduum Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Moderator: ks. prałat Wojciech Kalinowski. Papieża wspominali m.in.: ks. prałat Stanisław Wysocki, ksiądz prałat Zygmunt Kopiczko, Aleksander Augustynowicz, Franciszek Wiśniewski i Stanisław Milewski. Sesji towarzyszyła wystawa fotografii Jan Paweł II na Suwalszczyźnie i recytacja wierszy poetów augustowskich o papieżu w wykonaniu młodzieży II LO w Augustowie.
 1. 28 sesja: 27.09.2011 r.
Sztabin. Obchody w powiecie augustowskim 72. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – projekt: „Zachowajmy miejsca pamięci dla potomności – nie niszczmy ich”.
Gawęda Danuty Kaszlej o Polskim Państwie Podziemnym z wykorzystaniem fragmentów filmu Polskie Państwo Podziemne.
Sesji towarzyszyła wystawa „Armia Krajowa – zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego na Augustowszczyźnie” przygotowana przez Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę – pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej.
 1. 29 sesja: 13.10.2011 r.
Spotkanie z Nikitą Pietrowem – wiceprzewodniczącym rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”. Prowadzenie sesji: Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, nauczycielka historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
oprawa plastyczna sesji: Maria Kisielewska, nauczycielka religii w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Gospodarzem klubowych spotkań w Augustowie jest Wojciech Walulik, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Opracowali:
Danuta i Zbigniew Kaszlejowie