Protokół Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – 14 lutego 2012 r.

Pani Danuta Kaszlej – przewodnicząca Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej powitała wszystkich zebranych, dziękując za przybycie oraz przedstawiła działalność Klubu w okresie sprawozdawczym.

Następnie Pani Danuta Kaszlej przeszła do czynności związanych z wyborem nowych władz Klubu. Ustalono, że obecnych jest 21 osób uprawnionych do głosowania. Na przewodniczącego Zebrania i protokolanta zaproponowała odpowiednio: Zbigniewa Kaszleja oraz Bogdana Nowackiego. Zebrani poprzez aklamację przyjęli zaproponowane kandydatury, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przyjęcie tych funkcji.

Pan Zbigniew Kaszlej – przewodniczący zebrania, podał porządek czynności wyborczych:

  1. Wybór Zarządu,
  2. Wybór Rady Programowej.

Przewodniczący Zebrania odczytał Statut w kwestii wyboru władz Klubu i ogłosił wybory do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszony Pan Wojciech Batura zrezygnował z kandydowania do Komisji Skrutacyjnej, gdyż zamierzał kandydować do władz Klubu. Pani Danuta Kaszlej zgłosiła przedstawicieli młodzieży do Komisji w osobach uczennic: Natalii Suchockiej i Martyny Derdy, które zgodziły się na kandydowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowane kandydatury.

Przewodniczący Zebrania ogłosił zgłaszanie kandydatur do Zarządu Klubu:

– Pani Danuta Kaszlej zgłoszona przez Panią Halinę Kochanowską,

– Pan Zbigniew Kaszlej zgłoszony przez Panią Marię Kisielewską,

– Pan Czesław Korenkiewicz zgłoszony przez Panią Halinę Kochanowską,

– Pan Wojciech Walulik zgłoszony przez Panią Danutę Kaszlej,

– ks. Stanisław Wysocki zgłoszony przez Panią Halinę Kochanowską,

– Pani Maria Kisielewska zgłoszona przez Pana Wojciecha Baturę.

Na wniosek przewodniczącego Zebrania lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie z tym, że nieobecni Panowie Wojciech Walulik i Czesław Korenkiewicz złożyli pisemne oświadczenia co do swojej zgody na kandydowanie do składu Zarządu.

Następnie przewodniczący Zebrania ogłosił zgłaszanie kandydatur do Rady Programowej:

–          Pan Franciszek Wiśniewski zgłoszony przez Pana Zbigniewa Kaszleja,

–          Pan Jarosław Szlaszyński zgłoszony przez Pana Zbigniewa Kaszleja,

–          Pani Barbara Czartoszewska zgłoszona przez Panią Danutę Kaszlej,

–          Pan Zdzisław Chmiliński zgłoszony przez Panią Danutę Kaszlej,

–          Pan Wojciech Batura zgłoszony przez Pana Zbigniewa Kaszleja,

–          Pani Helena Kozłowska zgłoszona przez Panią Danutę Kaszlej,

–          Pani Janina Pietrzak zgloszona przez Panią Marię Kisielewską,

–          Pani Maria Kłoczko zgłoszona przez Pana Zbigniewa Kaszleja,

–          Pani Halina Kochanowska zgłoszona przez Panią Danutę Kaszlej.

Na wniosek przewodniczącego Zebrania lista kandydatów została jednogłośnie zamknięta. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, a nieobecni Panowie Franciszek Wiśniewski i Jarosław Szlaszyński na piśmie złożyli swoje zgody na kandydowanie do Rady Programowej. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania tajnego i czynności głosowania tajnego. Głosowało 21 uprawnionych osób.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania tajnego: na 21 osób uprawnionych do głosowania zgłoszone kandydatury uzyskały poparcie i dokonano wyboru Zarządu Klubu w składzie: Pani Danuta Kaszlej, Pan Zbigniew Kaszlej, Pani Maria Kisielewska, Pan Czesław Korenkiewicz, Pan Wojciech Walulik, ks. Stanisław Wysocki; natomiast do składu Rady Programowej zostali wybrani: Pan Wojciech Batura, Pan Zdzisław Chmieliński, Pani Barbara Czartoszewska, Pani Maria Kłoczko, Pani Halina Kochanowska, Pani Helena Kozłowska, Pan Jarosław Szlaszyński, Pan Franciszek Wiśniewski.

Ustalono, że przedstawicieli młodzieży w Zarządzie i Radzie Programowej Klubu wybierze młodzież do końca lutego 2012 r.

Protokółował                                                  Przewodniczący Zebrania

Bogdan Nowacki                                                      Zbigniew Kaszlej