21 listopada 2006 | Danuta Kaszlej
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie
 

21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej


Powołanie  Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego      w Augustowie.
Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyźmie. „Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.”.


Z przesłaniem listu współbrzmiało wystąpienie Dyrektora II LO w Augustowie 
Wojciecha Walulika, który przedstawił idee powołania Klubu: „Celem jest  przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu, (…) kształtowanie postaw patriotycznych oraz otaczanie czcią bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, Armii Andersa, Sybiraków oraz innych bezimiennych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Przez dziesiątki lat PRL-u byli oni wyrzuca­ni na margines historii, odsądzeni od czci. Dziś w wolnej, demo­kratycznej Polsce zostało im przywrócone należyte miejsce w dziejach naszego Państwa. Ci wielcy patrioci pokazali nam wszyst­kim jak Bóg, Honor i Ojczyzna mogą być zawsze na pierwszym miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Tę wiedzą i te wartości chcemy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków”.

Wykład inauguracyjny „Polskie podziemie niepodległo­ściowe w powiecie augustowskim w latach 1939 – 1944 – zarys dziejów” autorstwa Piotra Łapińskiego z OBEP IPN w Białym­stoku, wygłosił Paweł Kalisz, pracownik tegoż biura.

Omówiony został proces tworzenia się konspiracji na ziemi augustowskiej, najpierw pod okupacja radziecką, a od czerwca 1941 r. w warunkach okupacji niemieckiej. Przedstawione zostały struktury, dowódcy najważniejsze formy działalności niepodległościowej do jesieni 1944 r.

Uroczyste otwarcie działalności klubu uświetnili swą obec­nością goście z różnych środowisk i pokoleń, wśród nich: ks. infu­łat Antoni Kochański, Wicestarosta Jarosław Szlaszyński, dele­gacja kombatantów na czele z Prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii KrajowejCzesławem Korenkiewiczem, przedstawiciele Sybiraków z prezesem augustowskiego od­działu Związku SybirakówEugeniuszem Simsonem, dyrektorzy szkół, w tym tych noszących imię Armii Krajowej: Janina Osewska (Szkoła Podstawowa nr 6) oraz Karol Czarniecki (Szkoła Podstawowa w Janowce), nauczyciele historii i inne osoby zain­teresowane przeszłością ziemi augustowskiej oraz młodzież z I LO i II LO w Augustowie.

W piękny, bogaty w patriotyczne akcenty wystrój auli przy­gotowany przez Marię Kisielewską wkomponowana została wy­stawa „Losy Augusto wian w czasie II wojny światowej” wykona­na przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej – Barbarę Kondracką Wojciecha Baturę.

Obecna na inauguracji Ewa Rogalewska – kierownik Re­feratu Wystaw i Wydawnictw Oddziału IPN w Białymstoku za­powiedziała prezentacje na forum Klubu wystaw organizowa­nych przez IPN.

W intencjach pomysłodawców zadaniem Klubu Histo­rycznego jest zapoznawanie z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą o losach państwa i społeczeństwa polskiego, z akcentem na historię najnowszą oraz na dzieje Augustowszczyzny, Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny. Chcielibyśmy, by Klub stał się przestrzenią międzypokoleniowego spotkania historyków i innych osób zainteresowanych przeszłością, świadków historii, kombatantów, Sybiraków i młodzieży. Ustaleniem priorytetów i harmonogramu jego działań zajmie się Rada Programowa we współpracy z Zarządem Klubu. Decyzja o zasadności powołania takich struktur zapadła podczas spotkania osób zainteresowanych aktywnym włączeniem się w organizację prac Klubu.

Powołano wówczas tymczasową Radę i Zarząd w składzie:Rada Programowa Klubu Histo­rycznego: Wojciech Batura, Bar­bara Czartoszewska, Zbigniew Kaszlej, Beata Naumowicz, Jaro­sław Szlaszyński, Franciszek Wiśniewski, Antoni Żabicki. Zarząd Klubu Historycznego: Danuta Kaszlej – przewodnicząca, Czesław Korenkiewicz, Helena Mancewicz, Paulina Puszkarska, Michał Wiśniewski.

Jesteśmy przekonani, że wiedzę o dziejach regionu i o hi­storii najnowszej warto upowszechniać i że nie brakuje osób nią zainteresowanych, tym bardziej, że projektowane działania wpi­sują się w odświętną atmosferę obchodów 450- lecia uzyskania przez Augustów praw miejskich. W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej.

W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej. Pragniemy wykorzystać wiedzę historyków zajmujących się dziejami naszego terenu, a także zapraszać tych naukowców, którzy przedstawią wyniki badań w szerszym kontekście. Zapraszamy kolekcjonerów, osoby, które z racji własnych przeżyć lub zainteresowań chciałyby podzielić się na forum klubu swą wiedzą i doświadczeniami. Jesteś my też otwarci na inne propozycje.

Galeria zdjęć

Zobacz też:
Piotr Łapiński, OBEP IPN Białystok – Akcja „Burza” (1944)
Biuletyn nr 1

Podobne artykuły
Wojciech Batura o budowniczych Kanału Augustowskie... Publikujemy referat Wojciecha Batury "Działalność budowniczych Kanału Augustowskiego za granicą", wygłoszony 6 grudnia 2018 r. w II Liceum Ogólnokszta...
Wojciech Batura o budowniczych Kanału Augustowskie... Serdecznie zapraszamy na sesję Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, na której Wojciech Batura przedstawi referat: Działalność budownic...
Bł. ks. Władysław Bukowiński 19 listopada 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce sesja Klubu Historycznego im. Armii Kra...
O ks. W. Bukowińskim podczas obchodów Dnia Patrona... Dziękujemy serdecznie za zaproszenie na obchody Dnia Patrona Sybiraków - Świętego Rafała Kalinowskiego. Ich ważnym motywem będzie przedstawienie bohat...
Zapraszamy na promocję wspomnień Sybiraczki Henryk... 13 kwietnia, w 78. rocznicę drugiej spośród czterech masowych deportacji obywateli polskich do ZSRS, zapraszamy na spotkanie z Henryką Pagniello i pro...
Opowieść Łukasza Faszczy o Suwalszczyźnie w latach... Zapraszamy 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 do II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie na sesję Klubu Historycznego i...
Wpis dodano w kategoriach: Aktualności, Sesje klubu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *