15 sierpnia 2015 | Zbigniew Kaszlej
Przyczynek do historii augustowskich Żydów w czasie II wojny światowej – imienna lista 64 ofiar
 

Dokonując  kwerendy w aktach Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie wynotowałem m.in. dane dotyczące 64 Żydów, mieszkających w Augustowie lub najbliższej okolicy, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej.

Pragnę podzielić się tymi informacjami z osobami zainteresowanymi tematem, a że ich nie brakuje wykazała uroczystość z  22 maja 2015 r. na Cmentarzu Ofiar Narodowości Żydowskiej przy ulicy Waryńskiego w Augustowie towarzysząca umiejscowieniu tam przedwojennych macew. Także tego dnia Marcin Bartosiewicz z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zaprezentował w Miejskim Domu Kultury wykład „Historia augustowskich Żydów”, podczas którego poruszył sprawę likwidacji augustowskiego getta. Warto wrócić do tematu.

Kilka informacji tytułem wprowadzenia:

Księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie, a także akta zgromadzone w Archiwum Państwowym w Suwałkach i archiwum augustowskiego Sądu Rejonowego, w którym znajdują się akta Sądu Grodzkiego i Sądu Powiatowego w Augustowie, zawierają w swoich zasobach informacje o mieszkańcach Augustowa będących obywatelami polskimi narodowości żydowskiej, wobec których prowadzone były sprawy sądowe o uznanie ich za osoby zmarłe bądź sprawy o stwierdzenie zgonu podczas II wojny światowej.

Sąd Grodzki w Augustowie oraz Sąd Powiatowy w Augustowie były sądami właściwymi w sprawach o uznanie za zmarłe osób, których ostatnim miejscem zamieszkania (pobytu) był powiat augustowski. Sąd, przyjmując wniosek o uznanie danej osoby za zmarłą, miał obowiązek podać ten zamiar do publicznej wiadomości w prasie ukazującej się na terenie całego kraju. Jeśli w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie trzech miesięcy wzmiankowana osoba nie zgłosiła się, odbywała się rozprawa w wyniku której, na podstawie informacji od wnioskodawcy i przesłuchania świadków, sędzia wydawał orzeczenie w formie postanowienia o uznaniu za zmarłą bądź zmarłego.
Podobna procedura stosowana była przez sądy podczas postępowania o stwierdzenie zgonu, z tą różnicą, że tutaj prawo nie wymagało opisanego wyżej publicznego ogłoszenia.

Procedury stosowane przez sądy są ważne z punktu widzenia historyka. Ich znajomość jest konieczna przy interpretacji danych zawartych w aktach sądowych. Zawierają one cenne informacje, bo składane wnioski o stwierdzenie zgonu (gdy okoliczności i moment śmierci był bezspornie potwierdzony) lub o uznanie za zmarłego zawierają m.in. dane identyfikacyjne zaginionego lub zmarłego, istotne okoliczności zaginięcia lub zgonu. Przed wydaniem postanowienia sądy przesłuchiwały także świadków. Postanowienia sądów stanowiły podstawę do sporządzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego aktów zgonu osób uznanych za zmarłe lub tych, których zgon stwierdzono.

Przy sporządzaniu aktów zgonu powinna być dokładnie określona chwila śmierci., tj. rok, miesiąc, dzień oraz godzina zgonu i postanowienia sądowe zawierają takie dane. W sytuacjach bezspornych, gdzie wiadome były okoliczności i czas śmierci, postanowienie sądowe stwierdzające zgon określa faktyczną datę śmierci. Natomiast gdy nie było możliwe określenie realnego momentu śmierci, wyznaczał go sędzia, kierując się przepisami prawa cywilnego.

Sytuacje związane z zaginięciem w związku z wojną i działaniami wojennymi regulują art. art. XXVIII-XXXII Przepisów wprowadzających Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 94 z późn. zm.). Dotyczą one zaginięć w związku z:
1) udziałem w działaniach wojennych,
2) przebywaniem na obszarze objętym działaniami wojennymi, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że zaginięcie pozostaje w związku z wywołanym tymi działaniami niebezpieczeństwem dla życia.
Uznanie za zmarłego mogło nastąpić po upływie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym działania wojenne zostały zakończone. Bieg terminów do uznania za zmarłego dla zaginionych w związku z II wojną światową rozpoczynał się z dniem 9 maja 1945 r.

Korzystający z poniższej listy musi mieć świadomość, że data śmierci osób, które sąd uznał za zmarłe nie jest datą realną lecz wyznaczoną na podstawie przytoczonych przepisów i właśnie taką datę, ustaloną przez sąd, zawierają akty zgonu. Tak więc np. podanie 9 maja 1946 r., jako daty śmierci członków rodziny Melcer, nie wskazuje faktycznego momentu zgonu, lecz jest informacją, że ponieważ zginęli oni podczas wojny w nieustalonym czasie, sąd (zgodnie z obowiązującymi przepisami) sam wyznaczył datę ich śmierci na potrzeby sporządzenia aktu zgonu.

 

Informacje dotyczące mieszkańców Augustowa i okolic, obywateli polskich narodowości żydowskiej, uzyskane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie z ksiąg zgonów za lata 1945 – 1970

Poniższa lista zawiera imię i nazwisko oraz miejsce i określenie momentu śmierci osoby, dla której w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie wystawiony został akt zgonu . Poza kilkoma przypadkami (nie było danych) podaje datę i miejsce urodzenia a także imiona rodziców. Przy kilku osobach przytoczyłem też dodatkowe informacje zawarte w dokumencie. Uzupełnienie danych stanowi sygnatura akt oraz data postanowienia i określenie sądu, który to postanowienie wydał.

1. Szmul Szejncajt – piekarz, zam. Augustów, s. Gusia Szejncajta i Brajny z Białobrzeskich, datę śmierci ustalono na 30.11.1942 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z 21.12.1949 r. – sygn. akt  Zg 95/49

2. Gitel Szejncajt, c. Gerszowa Długosielskiego i Estery , ur. 1893 r. w Augustowie, żona Szmula Szejncajta, datę śmierci ustalono na 30.11.1942 w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 21.12.1949 r. – sygn. akt Zg 95/49

3. Fejga Rachel Domowicz, ur. 5.04.1876 r. c. Szmula Przestrzelskiego i Chany, datę śmierci ustalono na 15.06.1943 r. w getcie w Augustowie.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.01.1950 r. – sygn. akt Zg 4/50

4. Ida Glatsztein, datę śmierci ustalono na 30.07.1941 r. w Białymstoku.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.12.1947 r. –  sygn. akt 88/47

5. Aron Glatsztejn, s. Elkona i Lei, ur. 25.12.1904 r. w Suwałkach, datę śmierci ustalono na 12.08.1941 r. w Białymstoku.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.12.1947 r. – sygn. akt 88/47

6. Abram Glatsztejn, ur. 26.03.1935 r. w Suwałkach, s. Arama i Sary, datę śmierci ustalono na 28.09.1941 r. w Białymstoku.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.12.1947 r. – sygn. akt Zg 88/47

7. Sara Bejla Glatsztejn, ur. 18.05.1913 r. w Augustowie, c. Lejzora i Malki z Rechtmanów, datę śmierci ustalono na 5.10.1941 r. w Białymstoku.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.12.1947 r. – sygn. akt Zg 88/47

8. Malka Dobra, ur. 5.05.1885 r., datę śmierci ustalono na 10.11.1941 r. w Białymstoku.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.12.1947 r. – sygn. akt Zg 88/47

9. Mindla Szejmer, ur. 15.03.1870 r. w Suwałkach, datę śmierci ustalono na 31.03.1942 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 20.02.1948 r. – sygn. akt  Zg 1/48

10. Jecherkiel Rotsztein, s. Abrama Lejby i Sary Tauby, ur. 23.02.1911 r. w Augustowie, datę śmierci ustalono na 27.06.1944 r. pod Wyborgiem w Karelofińskiej SRR.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 8.03.1948 r. – sygn. akt 29/48

11. Abram Lejba Rotsztejn, s. Jakuba i Róży, młynarz, ur. 1876 r., zmarł w Aritonowce czynikietowskiej obłasti.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 8.03.1948 r. – sygn. akt Zg 142/48

12. Szachnie Gliksztejn, ur. 1892 r. w Augustowie, s. Chany i… , kupiec, zmarł w lutym 1941 r. w Orszy.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 8.03.1948 r. – sygn. akt Zg 33/48

13. Abram Mowsza  Białobrzeski, ur. 1882 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 52/47

14. Rachela Rotenberg z Białobrzeskich, ur. 1896 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt Zg 52/47

15. Ita Gliksztejn z Białobrzeskich, ur. 1894 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 52/47

16. Enia Kalinowska z Szeincajtów, ur. 1881 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 52/47

17. Srul Josel Szeincajt, ur. 1885 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt Zg 52/47

18. Bejla Kajman z Szeicejtów, ur. 1887 r., datę śmierci ustalono na 31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt Zg 52/47

19. Zelik Szeincajt, ur. 1889 r., datę śmierci ustalono na  31.12.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 3.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 52/47

20. Ewa Melcer, ur. 1913 r. w Augustowie, c. Hirsza i Basi, datę śmierci ustalono na 9.05.1946 r.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt Zg 56/47

21. Rebeka Rechtman, c. Lejby i Eni z Wajsbergów (żona Maksa), ur. 1887 r., datę śmierci ustalono na 30.04.1942 r. w Grodnie.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 23.08.1948 r. – sygn. akt Zg 13/48

22. Hirsz Melcer, ur. 1883 r. w Augustowie, kupiec, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na  31.12.1940 r.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 31.08.1948 r. – sygn. akt  Zg 102/48

23. Lewenszal Lejzor, s. Arona i Szejny z Lewartyńskich, ur. 1891 r., datę śmierci ustalono na 30.06.1941 r.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 25.09.1948 r. – sygn. akt  Zg 130/48

24. Chaja Lewenszal z Widugierskich, c. Jankiela i Rochli, ur. 1894 r., zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 30.11.1941 r.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 25.09.1948 r. – sygn. akt Zg 130/48

25. Mendel Wolmir, s. Lejby i Dwiery z domu Finkiel, ur. 1908 r., zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 31.08.1941 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 10.11.1948 r. – sygn. akt  Zg 142/48

26. Eta vel Etla Wolmir, c. Szachny i Sary z Gefmanów, ur. 1912 r., zam.  Augustów, datę śmierci ustalono na 30.04.1942 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 10.11.1948 r. – sygn. akt  Zg 143/48

27. Boruch Melcer, ur. 1915 r., s. Hirsza i Basi z Demelów, zam. Augustów, datę śmierci  ustalono na 9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 56/47

28. Samuel Melcer, s. Hirsza i Basi z Demelów, ur. 1917 r., w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt Zg 56/47

29. Szolim Melcer, s. Hirsza i Basi z Demelów, ur. 1919 r. w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na  9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 56/47

30. Rachela Melcer, c. Hirsza i Basi z Demelów, ur. 1923 r. w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 56/47

31. Judyta Melcer, c. Hirsza i Basi z Demelów, ur. 1925 r. w Augustowie, zam.  Augustów, datę śmierci ustalono na 9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 56/47

32. Basia Demel, c. Szelima i Sary Fejgi, ur. 1890 r. w Szczuczynie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 9.05.1946 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 30.07.1948 r. – sygn. akt  Zg 56/47

33. Abram Ela Kolnicki, s. Gerszona Lejby i Gity z Kierszkowskich, ur. 18.08.1936 r. w Augustowie, datę śmierci ustalono na 30.09.1942 r. w obozie w Białej Podlaskiej.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 11.01.1949 r. – sygn. akt  Zg 155/48

34. Kolnicki Gerszon  Lejba, s. Abrama Elego i Rywki, ur. 15.05.1896 r. w Augustowie, datę śmierci ustalono na 19.12.1941 r. w obozie w Białej Podlaskiej.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 11.01.1949 r. – sygn. akt  Zg 156/48

35. Kolnicki Dawid, s. Gerszona Lejby i Gity z Kierszkowskich, ur. 13.03.1934 r. w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 8.05.1942 r. w obozie w Białej Podlaskiej.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 11.01.1949 r. – sygn. akt  Zg 157/48

36. Kolnicka Gita z Kierszkowskich, c. Dawida i Perki z Jeleniewskich, ur. 17.07.1896 r. w Suwałkach, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 30.09.1942 r.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 11.01.1949 r. – sygn. akt  Zg 158/48

37. Jankiel Biedak, piekarz, ur. 1873 r. w Augustowie, s. Wolfa i Rajzli z Szeincejtów, datę śmierci ustalono na 18.08.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 5.11.1949 r. – sygn. akt  Zg 97/49

38. Danowicz Abram Dawid, s. Szragi Naftali i Fejgi Racheli Przedstrzelskiej, ur. 1904 r. w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 31.07.1943 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dnia 26.11.1949 r. – sygn. akt  Zg 90/49

39.Sonia vel Sosia Rotenberg, c. Worcheła vel Morgachela Pupkin i Michly z Bajerów, ur. 1901 r. w Sztabinie, datę śmierci ustalono na 18.12.1942 r. w Treblince.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 27.05.1952 r. – sygn. akt Ns 448/52

40. Motel Frydgut, ur. 1894 r. w Augustowie, zam. Augustów, s. Izraela Jakuba i Miriam z Sokolskich, datę śmierci ustalono na 14.06.1942 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 29.10.1952 r. – sygn. akt Ns 4951/52

41. Judel Frydman, kawaler, ur. 1900 r. w Augustowie, zam. Augustów, s. Borucha i Fejgi z Zaborowskich, datę śmierci ustalono na 15.09.1941 r. w Sokółce.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Suwałkach z dnia 20.01.1954 r. – sygn. akt Ns 1414/53

42. Dwejra Menkupska, 65 lat, ur. w Augustowie, zam. Augustów, c. Lipy Widugierskiego i Chai z Mościńskich, mąż Mojsza, datę śmierci ustalono na 11.01.1942 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 11.09.1954 r.- sygn. akt  Ns I 117/54

43. Fryda Atimoni z d. Okuniewicz, ur. 15.05.1886 r. w Łoździejach, zam. Raczki, c. Izaaka i Fejgi, mąż Szymon (kupiec), datę śmierci ustalono na 25.04.1941 r.w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 22.01.1955 r. – sygn. akt Ns I 140/54 lub 55

44. Szymon Atimoni, ur. 10.03.1865 r. w Łoździejach, zam. Raczki, żona Fryda, datę śmierci ustalono na 14.04.1941 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  22.01.1955 r.  – sygn. akt Ns I 137/54?

45. Leon Atimoni, kupiec, ur. 1.04.1909 r. w Łoździejach, zam. Raczki, s. Szymona i Frydy, datę śmierci ustalono na 25.04.1941 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  22.01.1955 r. – sygn. akt Ns I 199/54

46. Fejga  Okuniewicz z d. Wileńska, ur. 3.02.1865 r. w Łoździejach, zam. Raczki, c. Enacha i Merki z Dolińskich, mąż Izaak, datę śmierci ustalono na 14.04.1941 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  22.01.1955 r.  – sygn. akt Ns I 138/54

47. Basia Rubinsztejn, ur. 1875 r. w Augustowie, zam. Augustów, c. Jakuba Frenkla? i Racheli z Menakerów, mąż Lejba, datę śmierci ustalono na 2.05.1940 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  30.07.1955 r. – sygn. akt Ns I 397/55

48. Lejba Rubinsztejn, kupiec, ur. 1872 r. w Augustowie, zam. Augustów, s. Dawida i Chany, datę śmierci ustalono na 26.09.1940 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  30.07.1955 r.  – sygn. akt Ns I 396/55

49. Marianna Serwiańska z d. Serwiańska, ur. 2.03.1877 r. w Suwałkach, zam. Filipów, c. Josela i Frejdy, datę śmierci ustalono na 4.11.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  24.08.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 9/55

50. Fajwel Serwiański, ur. 1.01.1886 r. w Suwałkach, zam. Augustów, s. Josela i Frejdy z d. Marszałek, datę śmierci ustalono na 9.10.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  24.08.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 10/55

51. Kosyeł Winnicki, ur. 3.11.1897 r. w Suwałkach, zam. Filipów, s. Mordechaja i Sary z Brodowskich, datę śmierci ustalono na 2.11.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  24.08.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 8/55

52. Sara Leja Winnicka z d. Serwiańska, ur. 28.04.1900 r. w Suwałkach, zam. Filipów, c. Szmula  Mowszy i Marianny z Marszałków, datę śmierci ustalono na 2.11.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  24.08.1955 r. – sygn. akt Ns IV 7/55

53. Rywka Romana Girszowicz, lat 52, zam. Augustów, c. Judela i Chany Liby Stolnickich, mąż Szymon, brakarz leśny, datę śmierci ustalono na 7.11.1941 r. w Augustowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  31.08.1955 r. – sygn. akt Ns 154/55

54. Rywka Mariampolska, ur. 1873 r. w Augustowie, c. Mojżesza i Lei Rotenburg, mąż Aron, datę śmierci ustalono na 7.05.1942 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  29.08.1955 r. – sygn. akt Ns IV 14/55

55. Aron Mariampolski, ur. 1865 r. w Augustowie, zam. Augustów, s. Enocha i Cypy Raszki, żona Rywka, datę śmierci ustalono na  9.05.1942 r. w Łukowie.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  29.08.1955 r. –  sygn. akt Ns IV 13/55

56. Szejna Bejla Aleksandrowicz, ur. 1916 r. w Augustowie, zam. Augustów, c. Mejera i Rywy z Rezencwejgów, datę śmierci ustalono na  9.10.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  15.10.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 22/55

57. Rywa Aleksandrowicz, ur. 1893 r. w Augustowie, c. Judela i Bejli Rozencwejgów, datę śmierci ustalono na  9.10.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  15.10.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 21/55

58. Mejer Aleksandrowicz, ur. 1883 r. w Augustowie, zam. Augustów, s. Icka i Rochli Aleksandrowicz, datę śmierci ustalono na 2.11.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  15.10.1955 r. – sygn. akt Ns IV 20/55

59. Mina Aleksandrowicz, ur. 1910 r. w Augustowie, zam. Augustów, c. Mejera i Rywy z Rozencwajgów, datę śmierci ustalono na 9.10.1941 r. w Szczebrze.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia  15.10.1955 r.  – sygn. akt Ns IV 23/55

60. Sujewska Miriam, c. Lejzora i Gołdy z d. Rajgrodzkiej, ur. 28.09.1932 r. w Augustowie, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na 31.10.1943 r. w Boguszach.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 9.09.1958 r. – sygn. akt Ns IV 48/58

61. Abram Rajgrodzki, s. Josela i Baszy małżonków Rajgrodzkich, ur. 27.04.1901 r. w Augustowie, zam. Augustów, handlowiec, żonaty z Cyrką Rajgrodzką, datę śmierci ustalono na 31.10.1943 r. w Boguszach.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 9.09.1958 r. – sygn. akt Ns IV 47/58

62. Sujewska Gołda z d. Rajgrodzka, c. Josela i Baszy małż. Rajgrodzkich, ur. 15.01.1897 r. w Augustowie, żona Lejzora Sujewskiego, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na  31.10.1943 r. w Boguszach.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 9.09.1958 r. – sygn. akt Ns IV 46/58

63. Chackiel Sujewski, ur. 21.05.1924 r. w  Augustowie, s. Lejzera i Gołdy z d. Rajgrodzkiej, małż. Sujewskich, zam. Augustów, datę śmierci ustalono na  31.10.1943 r. w Boguszach.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 9.09.1958 r. – sygn. akt Ns IV 45/58

64. Sujewski Lejzor, handlowiec, żonaty z Sujewską  Gołdą, zam. Augustów, ur. 1895 r. w Wiżajnach, s. Lejby Sujewskiego i Gołdy, datę śmierci ustalono na  31.10.1943 r. w Boguszach.
Postanowienie Sądu Powiatowego w Augustowie z dnia 9.09.1958 r. – sygn. akt Ns IV 44/58

©℗ Wszelkie prawa zastrzeżone Zbigniew Kaszlej
Wykorzystanie materiału wymaga każdorazowo przywołania tej publikacji jako źródła danych.

Wpis dodano w kategoriach: Straty osobowe 1939-1954

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *